මොකක්ද මේ TensorFlow?

TensorFlow කියන්නේ Google හි අභ්‍යන්තර භාවිතය සඳහා Google Brain Team නම් කණ්ඩායම විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද Open source software Library එකක්. මෙය symbolic math library එකක් වන අතර dataflow programming හි දීත් machine learning applications develop කිරීමේදීත් කාර්යසාධනීය සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් වලදීත් භාවිතා වේ.මෙය directed graphs මත පදනම් වූ පරිගණකමය ආකෘතියක් වන අතර ඉතා බලවත් සහ deep learning සඳහාද simple tasks සඳහා ද භාවිතා කරයි. 98 more words