குறிச்சொற்கள் » விவேகானந்தர்

R.S.S. in the Footprints of Swami Vivekananda – K. Suryanarayana Rao -4

The Ramakrishna-Vivekananda link to R.S.S work

RSS was started on the auspicious Vijaya Dasami day of the year 1925 and Dr. Hedgewar handed over the charge to Shri Guruji Golwalkar, as the Sar -sanghachalak Chief) of RSS an June 1940, before he passed away on 21st June 1940. 692 more words

Swami Vivekananda

R.S.S. in the Footprints of Swami Vivekananda – K. Suryanarayana Rao -3

The Vision of Swami Vivekananda is the Mission of R.S.S

The vision of Swami Vivekananda for the Hindu national regeneration is the mission of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. 519 more words

Swami Vivekananda

R.S.S. in the Footprints of Swami Vivekananda – K. Suryanarayana Rao -2

Day and night he himself worked relentlessly traveling from South to North and East to West to awaken the people. But destiny did not give him much time and he attained Mahasamadhi before he reached his fortieth year on 4th July 1902. 683 more words

Swami Vivekananda

R.S.S. in the Footprints of Swami Vivekananda - K. Suryanarayana Rao -1

R.S.S. in the footprints of Swami Vivekananda

Shri. Narendranatha Datta was born on 12th January 1863. At the age of 30 “He shook the world to its foundations-to use the words of his mentor and spiritual master Shri. 734 more words

Swami Vivekananda

நமது பணி – சுவாமி விவேகானந்தர் - 8

நமது பணி – சுவாமி விவேகானந்தர்

கும்பகோணத்தில் பேசியது

சத்திய யுகத்தில் ஒரே ஒரு ஜாதிதான் இருந்ததாகவும் அந்த ஒரே ஜாதி பிராமண ஜாதியே என்றும் சாஸ்திரங்களில் நாம் படிக்கிறோம். ஆரம்பக் காலத்தில் உலகம் முழுவதிலும் பிராமணர்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள் அவர்கள் இழிவடைய ஆரம்பித்த பின்னரே பல்வேறு ஜாதிகளாகப் பிரிந்தனர், இந்தச் சுழற்சி ஒரு சுற்று முடியும்போது எல்லோரும் மீண்டும் பிராமணர்களாகி விடுவர் என்று மகாபாரதத்தில் படிக்கிறோம். 436 more words

Swami Vivekananda

நமது பணி – சுவாமி விவேகானந்தர் - 7

நமது பணி – சுவாமி விவேகானந்தர்

கும்பகோணத்தில் பேசியது

பல நூற்றாண்டுகளாகவே நம் மக்களின் மனத்தை ஆக்கிரமித்திருப்பவையும் வெறுப்டையச் செய்து. வருபவையுமான ஜாதி மற்றும் சமூகச் சீர்திருத்தம் பற்றிய கடினமான சில கேள்விகள் இந்த இடத்தில் இயல்பாகவே எழுகின்றன. 760 more words

Swami Vivekananda

நமது பணி – சுவாமி விவேகானந்தர் - 6

நமது பணி – சுவாமி விவேகானந்தர்

கும்பகோணத்தில் பேசியது

நண்பர்களே, வருத்தம் தரக்கூடிய சில உண்மைகளை உங்களுக்கு சொல்லியே ஆக வேண்டும். நம் இந்தியன் ஒருவன் ஓர் ஆங்கிலேயனால் கொலை செய்யப்பட்டான் என்றோ கேவலமாக நடத்தப்பட்டான் என்றோ பத்திரிக்கையில் வருகிறது. 546 more words

Swami Vivekananda