மொபைல் ஹோம் ஸ்கிரினில் பாஸ்வேர்டு வைப்பது எப்படி??

மொபைல் ஹோம் ஸ்கிரினில் பாஸ்வேர்டு வைப்பது எப்படி??
~சேட்டிங்ஸ்->சேக்யூரிட்டி->ஸ்கிரின் லாக், அதில் நமக்கு தேவையான ஸ்கிரின் லாக்கை தேர்வு செய்யவும்…..

Android

Android tamil

A page for Tamil android mobile users☺ தமிழ் பேசும் ஆண்டிராய்டு பயனாளிகளுக்கு….
https://androidtam.wordpress.com/

Android

அன்பு : வெற்றி வாழ்வின் அடித்தளம் - Summary of Sermon (14-Jun-15) - Part 3/3

(Part 3/3 – A summary of the Sunday morning teaching on 14-Jun-15, in AFT Church, English service. From the series The Foundation For Victorious Living)

இந்த அன்புக்கும், இன்றைக்கு மனுஷர்கள் மத்தியிலே இருக்கிற அன்புக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். விழுந்துபோன மனுஷனுடைய அன்பு அவனுடைய விருப்பங்கள், ஆசைகள், நாட்டங்கள், உணர்ச்சிகள் இவற்றை சார்ந்துதான் இருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்றவர்கள் தன்னிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை சார்ந்துதான் மனுஷன் அன்புகூருகிறான். நல்லவனுக்கு நல்லவன் என்பது மனுஷனுடைய தத்துவமாயிருக்கிறது. ஆனால் வேதம், கெட்டவனுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரைத்தான் நாம் பிரசங்கிக்கிறோம். மனுஷன் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்பதைப் பார்த்து தேவன் அன்புகூருவதில்லை. இழந்து போனதைத் தேடி கண்டுபிடிக்க வந்தேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். சிறு பிள்ளைகள் காணாமல் போய் விட்டார்கள் என்றால் தங்களுக்கு ஏதோ நடந்து விட்டது என்றுதான் அவர்களுக்குத் தெரியுமே ஒழிய, தாங்கள் காணாமல் போய் விட்டோம் என்று அவர்களுக்குத் தெரியாது. அது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அழுது கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால், அவர்கள் பெற்றோரோ பிள்ளையை கண்டுபிடிப்பதற்கு என்னவெல்லாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டுமோ, அதையெல்லாம் முறையாக எடுப்பார்கள். நாமும் காணாமல் போன சிறுபிள்ளையைப் போன்று என்ன நடந்தது என்று தெரியாதவர்களாகவும், எந்த முயற்சியும் எடுக்க முடியாதவர்களாகவும் இருந்தோம். ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோ, தம்முடைய சொந்த குமாரனையே இந்த பூமிக்கு அனுப்பி, நம்மை கண்டுபிடித்து இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார். ஆக, தேவஅன்பு மனுஷனுடைய அறிவையும், ஆசைகளையும், உணர்ச்சிகளையும் சார்ந்ததல்ல. தேவனுடைய அன்பு அவரையே சார்ந்திருக்கிறது. அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார்.

கிரேக்க மொழியில் தெய்வீக அன்பை குறிப்பதற்கு ‘அகாப்பே’ என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேவன் மிகவும் பெரியவர், அவர் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர், வானமும் பூமியும் கொள்ளாத தேவன் அவர். அப்படிப்பட்ட தேவனை விளங்கிக் கொள்வது என்பது எளிதல்ல. ஆகவேதான் கிறிஸ்தவ பிரசங்கம் என்பது விசேஷமான காரியம். கிறிஸ்தவ பிரசங்கத்தில் விளங்கிக் கொள்ள முடியாத காரியத்தைக் குறித்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கியாருக்குள்ளே ஆவியானவர் உதவி செய்து காரியங்களை வெளிப்படுத்தி, அதைக் குறித்த வெளிச்சத்தை உண்டாக்குகிறார். அதைக் கேட்கிற ஜனங்களுக்குள்ளே அதே ஆவியானவர் இருந்து கொண்டு உள்ளத்தை திறந்து, வெளிச்சத்தைக் கொடுத்து, அந்த சத்தியத்தை காணும்படியாய்ச் செய்கிறார். இப்படிப்பட்ட அற்புதமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பிரசங்கியாருக்குள்ளும், பிரசங்கத்தைக் கேட்கிறவர்களுக்குள்ளும் ஆவியானவருடைய செயல் நடைபெறாவிட்டால் பிரசங்கம் வீணாகி விடும், யாருக்கும் எதுவும் விளங்காது, பின் எந்த மனுஷனையும் மாற்றாது.

ஒருவர், “எப்படியோ இவ்வளவு ஜனங்களை பிடித்து விட்டீர்கள்” என்றார். இது தவறு! அப்படி நான் தேடிப் பிடித்தால் எல்லாம் தோல்வியில்தான் முடியும். நான் யாரையும் தேடிப் பிடிக்கவில்லை. தேவன், அவர் தேடி வந்திருக்கிறார். சிலுவையில் மரித்து, ஜீவனைக் கொடுத்து, எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து, பரலோகம் சென்று, ஆவியை ஊற்றினவர் அவர். பிரசங்கியார் பிரசங்கிக்கும்போது ஆவியானவர் ஜனங்களுடைய உள்ளத்திற்குள்ளே சென்று, பெரிய மாற்றத்தை உண்டுபண்ணி, உணரச் செய்கிறார். மனுஷன் தன் பாவங்களையும், அதிலிருந்து தனக்கு விடுதலை தேவை என்பதையும், இயேசு அதற்கான பதிலாக இருக்கிறார் என்பதையும் உணரும்படியாக உணர்த்துகிறார். பிரசங்கியார் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறார், ஆவியானவர் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக கிரியை செய்கிறார். அவர் கிரியை செய்யவில்லையென்றால் ஜீவியத்திலே எந்த மாற்றமும், வெற்றியும், வாழ்வும், சந்தோஷமும் உண்டாகாது. இப்படிப்பட்ட அற்புதம் ஜனங்களுடைய உள்ளத்திலும், பிரசங்கியாருடைய உள்ளத்திலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேவன் பெரியவர், அவருடைய அன்பும் அவரைப் போலவே பெரிதாயிருக்கிறது. ஒரு மனுஷன் எப்படி தேவனுடைய உதவியின்றி அவரை புரிந்துகொள்ள முடியாதோ, அதுபோலவே அவருடைய அன்பையும் புரிந்துகொள்ள முடியாது.

‘அகாப்பே’ என்கிற கிரேக்க வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டில் விசேஷமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் வந்த வார்த்தை அது. இந்த வார்த்தை அந்தக் காலத்தில் உலகப்பிரகாரமாக இருந்த வேறெந்த நூல்களிலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. அன்பைப் பற்றி எழுதும்போது எழுத்தாளர்கள் கிரேக்க மொழியில் வேறு வார்த்தையைப் பயன்படுத்தித்தான் அதை குறிப்பிட்டார்கள். இந்த ‘அகாப்பே’ என்கிற வார்த்தையை யாரும் பயன்படுத்தினது கிடையாது. இந்த வார்த்தைக்கு ‘தெய்வீக அன்பு’ என்று அர்த்தம். இயேசுவிலே காணப்பட்ட தெய்வீக அன்பைக் குறிப்பிடும்படியாய் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது. இது மற்ற நூல்களில் பயன்படுத்தப்படாத வார்த்தை என்பதால், இதற்கு முன்பு இந்த வார்த்தையை எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்றும், அதன் மூலம் இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் இதுதான் என்றும் நாம் குறிப்பிட்டுக் காண்பிக்க முடியவில்லை. வழக்கமாக ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கண்டுடிபிடிக்க வேண்டுமெனில், எந்தெந்த நூல்களில் இந்த வார்த்தையை எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள், அதனுடைய அர்த்தம் என்ன, அங்கு என்ன அர்த்தத்தைக் கொண்டு அந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார்கள் என்று பார்த்தாலே நாம் அதற்கு எவ்வாறு அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும் என்பது விளங்கி விடும். ஆனால் இது முன்பு பயன்படுத்தியிராத வார்த்தை என்பதால் இதை விளங்கிக் கொள்வது இன்னும் கடினமாக இருக்கிறது.

ஆனால் தேவன் இயேசுவின் மூலமாக அதை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆகவேதான், “ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு, தம்முடைய சொந்தக் குமாரனைத் தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்” (யோவான் 3:16) என்று வாசிக்கிறோம். இயேசு சிலுவையில் மரித்ததை நாம் லேசாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அதைப் பார்க்கும்போது எங்கும் கிடைக்காத தேவனுடைய அன்பைக் குறித்த வெளிப்பாடு கிடைக்கிறது. ஆகவேதான் கர்த்தருடைய பந்தி மிக முக்கியமானதாயிருக்கிறது. அது அவருடைய அன்பை உணருவதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாயிருக்கிறது. அப்போஸ்தலர்கள் பவுல், யோவான், பேதுரு இவர்கள் எழுதிய நிருபங்களை வாசிக்கும்போது தேவனுடைய அன்பைக் குறித்த வெளிப்பாடு உண்டாகிறது. அதை விளங்கிக் கொள்ளும்போது நமக்குள் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த அன்பு எனக்குள் இருக்கிறதா, இப்படிப்பட்ட அன்பை உடையவனாய் நான் இருக்கிறேனா, இதுதானா கிறிஸ்தவம் என்கிற அறிவு உண்டாகிறது. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை இன்னும் அறியாமல் இருக்கிறார்கள்.

அன்பு எல்லாவற்றைக் காட்டிலும் பிரதானமான ஒன்றாய் இருக்கிறது. இந்த அன்பு விளங்கவில்லையென்றால் ஒன்றுமே விளங்காது. ஆனால் அன்பு விளங்கினதென்றால் எப்பேர்ப்பட்ட பிரச்சனையையும் நாம் மேற்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் அன்பைக் காட்டிலும் ஒரு பெரிய சக்தி இந்த உலகத்தில் கிடையாது. சீரழிந்து கிடக்கிற குடும்பத்தைக்கூட மறுபடியும் கட்டியெழுப்பி விடும். கெட்டுப்போயிருக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மாற்றிவிடும். அதுதான் தெய்வீக அன்பு. அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளும்போது நம்முடைய உள்ளம் மாறுகிறது, நமக்கு என்ன இருக்கிறது என்பது தெரிகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக நமக்குள் ஊற்றப்பட்டிருக்கிற தேவஅன்பு நம்முடைய பிரச்சனையைத் தீர்க்கும், புதுவாழ்வைக் கொடுக்கும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள ஆரம்பிப்போம். இந்த அன்பு ஆளுகிற இடத்தில் பயத்திற்கும், இருளுக்கும் இடமில்லை, அங்கு வெற்றியும் வாழ்வும் உண்டாயிருக்கும்.

Apostolic Fellowship Tabernacle

தாய் மண்ணே வணக்கம்!

பெரும்பொழுதுகள் மூன்று கழித்து

பெற்ற மண்ணை முத்தமிடச் சென்றிருந்தேன்

 

இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை வரும் பேருந்தைத் தவிர

இரைச்சல் தர வேறெந்த வாகனமும் வருவது இல்லை

 

டீக்கடை பெஞ்சுகள் பேசிக் கொண்டிருந்தன

சாக்கடைகள் துர்நாற்றம் வீசிக் கொண்டிருந்தன

 

கார் ஓடும் சாலைகள் குறைவு

சோறு போடும் சோலைகள் அதிகம்

 

வீடுகள் கூரைகள் களைந்து கான்கிரீட் உடை மாற்றி இருந்தாலும் 

உள்ளங்கள் இன்னும் உடை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை

 

பங்குச் சந்தை பேச்சு கொஞ்சமும் இல்லை

பங்காளி சண்டைகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை

 

Talking Tom உடன் அல்லாமல்

தாத்தா பாட்டியுடன் பேசி மகிழ்கின்றனர் குழந்தைகள்

 

LAN இல் அல்லாமல்

Lawn இல் விளையாடுகின்றனர் சிறுவர்கள்

 

பெரும்பாலானோர் படிக்காதவர்கள் – ஆம்

facebook-ஐ கூட அவர்கள் திறந்தது இல்லை

 

அதிகாலை வாக்கிங் என்பது அங்கில்லை

அதற்கான அவசியம் எண்பதிலும் எவருக்குமில்லை

 

ஐந்து நாட்கள் செத்து இரண்டு நாள் வாழாமல்

அத்தனை நாளும் வாழ்கிறார்கள்

 

மடிக்கணினிகள் இல்லை – வீடு தோறும்

மாடுகள் வசிக்கின்றன

 

சாதிகள் பல உண்டு

காக்கை குருவியும் அவற்றில் ஒன்று 

 

எந்த வீட்டிற்கு முன்பும் கார் பார்கிங் இல்லை

எல்லா வீட்டின் பின்பும் பார்க் அளவிற்கு தோட்டங்கள் இருக்கின்றன

 

கத்தும் கைப்பேசி ஓசை குறைந்து

நித்தம் குயிலோசை நிறைகிறது

 

மனித எண்ணிக்கையை விட அதிகமாய்

மற்ற உயிர்களும் வாழ வாய்ப்பிருக்கிறது

 

இந்தியா மட்டுமல்ல

இயற்கையும் இன்னும் கிராமங்களில் தான் வாழ்கிறது!

Tamil