அன்பு : வெற்றி வாழ்வின் அடித்தளம் - Summary of Sermon (20-Sep-15) - Part 3/3

(Part 3/3 – A summary of the Sunday morning teaching on 20-Sep-15, in AFT Church, English service. From the series The Foundation For Victorious Living) 

பிசாசு, பரலோகம் என்கிற ஒரு இடம் இல்லை என்று சொன்னால் அநேகர் நம்பமட்டார்கள் என்று எண்ணி, பரலோகம் மிகவும் சலிப்பான ஒரு இடம் என்றும், அதைப்போல சலிப்பான இடம் வேறெதுவும் இல்லையென்றும், அங்கு நீ coma stage இல் காலகாலமாக இருக்கப் போகிறாய் என்றும், இப்படிப்பட்ட பரலோகத்திற்கு நீ போக வேண்டுமா? என்றும் கேட்கிறான். மேலும், இதற்காகத்தான் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு; அப்படியில்லாதிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் சொல்லியிருப்பேன்; ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன் என்று சொன்னாரா? என்று கேட்கிறான். இவன் சொல்லுகிறதை நம்புகிறவர்கள், “ஆண்டவரே, நீர் வராதேயும், இங்கேயே நான் நன்றாகத்தான் இருக்கிறேன், என்னைத் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம், நான் இதை விட்டு விட்டு பரலோகம் வந்து, அங்கு பஞ்சு போன்று காற்றில் பறந்து கொண்டோ, கையில் ஒரு வீணையை வைத்துக் கொண்டு அதை வாசித்துக் கொண்டோ இருக்க முடியாது, அது சலிப்பான இடம்” என்கிறார்கள். பிசாசு ஜனங்கள் மத்தியிலே பரலோகத்தைக் குறித்து எப்படிப்பட்ட சலிப்பான படத்தை உண்டாக்கி விட்டான் என்பதைப் பாருங்கள். பொய் சொல்லுவதில் அவன் கைதேர்ந்தவன். அதைக் கேட்பவர்கள் நம்பி விடும் அளவுக்கு பொய் சொல்லுவான். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் பரலோகத்தில் சலிப்பே இருக்காது.

பிசாசு ஜனங்களுடைய மனதைக் குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான். தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பி, சிலுவையில் மரிக்கச் செய்து ஜனங்களை இரட்சிப்பதை அவனால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. அதற்குப் பதிலாக அவருடைய அன்பையும், அவர் ஜனங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணி வைத்திருக்கிற அற்புதமான காரியங்களையும் ஜனங்கள் விளங்கிக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு அவர்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட ஒரு பரலோகமா! எதிர்காலமா! நித்தியமா! என்று யாராலும் அதை நம்ப முடியவில்லை. ஜனங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டால்தான் அவர்கள் தேவனுடைய அன்பையும், அவர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற காரியங்களையும் விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.

இயேசு, பிசாசு சிறைபிடித்து வைத்திருந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்கி இரட்சித்தார். அவனால் அதைத் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. ஆகவே, இப்போது அவன் ஜனங்களிடம் ஒரு பொய்யைப் பரப்ப விரும்புகிறான். அது என்னவென்றால், தேவனுக்கு உன்னைப் பற்றிய ஒரு பெரிய திட்டமோ, தீர்மானமோ கிடையாது. நீயும் இந்த பூமியும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றுமில்லாமல் போகப் போகிறீர்கள். நீ செத்தால் மண்ணோடு மண்ணாகப் போய் விடுவாய். இந்த பூமி நாளுக்கு நாள் கெட்டு, ஒன்றுமில்லாமல் போய் விடும். தேவன் உன்னைப் பற்றியும், பூமியைப் பற்றியும் வைத்திருந்த திட்டத்தை கைவிட்டு விட்டார். இனி உனக்கு ஒன்றும் கிடையாது, உன் வாழ்க்கை இதோடு முடிந்து விட்டது என்பதுதான். இந்த எண்ணத்தை பரப்புவதிலே அவன் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கிறான். அநேகர் இந்த பொய்யை நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், தேவன் நம்மை மறக்கவில்லை. நம்மை இரட்சிக்கும்படியாக தம்முடைய சொந்தக் குமாரனை அனுப்பி, சிலுவையில் மரிக்கச் செய்தார். அதோடு விட்டு விடவில்லை, நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை, தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க வல்லவர், அவர் எதை நினைத்தாரோ அதைச் செய்து முடிக்கிறவர். ஆதாம் பாவம் செய்து கெட்டுப்போனான், பூமியும் கெட்டுப்போயிற்று. ஆனால் இப்போது தேவன் இயேசுவின் மூலமாக இரட்சிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். இன்றைக்கு ஆதாமின் சந்ததி இரட்சிப்பிற்குள் பிரவேசிக்க முடிகிறது, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக முடிகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாசலைத் திறந்து வைத்து விட்டார். விசுவாசிக்கிற எவருக்கும் அது உண்டு. தேவன் பூமியையும் கைவிடவில்லை. அதை புதிய பூமியாக மாற்றிக் காண்பிக்கிறேன் என்கிறார்.

இந்த பூமியிலிருந்து பூமிக்காகவே நம்மை உண்டாக்கினார். நாம் இந்த பூமியிலேயே நித்திய நித்தியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய விருப்பம். இந்த பூமியைத்தான் பரலோகமாக்கிக் காண்பிக்கிறேன் என்கிறார். அவர் இந்த பூமியையே பரலோகமாக்குவார் என்பதிலே சந்தேகமே கிடையாது. ஆக, அவர் நம்மை கைவிடவுமில்லை, நம்மைக் குறித்த நம்பிக்கையை இழக்கவும் இல்லை. எனவேதான் மனுஷனுக்குள் அப்படிப்பட்ட இடத்துக்காக ஓர் ஈர்ப்பு அவனை இழுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. நம்முடைய முப்பாட்டனாகிய ஆதாம் தன் வாழ்க்கையை ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆரம்பித்தான். பாவத்தின் மூலம் மனுவர்க்கம் அதை இழந்து விட்டது. இப்போது மனுஷனுடைய உள்ளத்திற்குள்ளே மறுபடியும் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. எனவேதான் ஜனங்கள் குறைவுள்ள வாழ்க்கையை விரும்புவதே கிடையாது. எல்லா குறைவும் நீங்கி, நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும்; நான் குறைவிலே வாழ்வதற்காக உண்டாக்கப்பட்டவன் அல்ல, ஏதேன் தோட்டம் போல ஒரு மனுஷனுக்கு நான்கு நதிகள் என்று அப்பேர்ப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக நான் உண்டாக்கப்பட்டவன் என்பது அவனுக்குத் தெரிகிறது. எனவே, உள்ளம் அதை நாடுகிறது. மீண்டும் அந்த இடத்திற்குத் திரும்ப விரும்புகிறான். என் முப்பாட்டன் ஆதாமும் ஏவாளும் இருந்த ஸ்தானத்திற்கு நான் வர வேண்டும், தேவன் என்னோடு வந்து உலாவ வேண்டும், நான் அவரோடு பேச வேண்டும், அவர் என்னோடு பேச வேண்டும், அவர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும், என் தேவைகளையெல்லாம் சந்திக்க வேண்டும், நான் நிம்மதியோடு வாழ வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை அவனுக்குள்ளே வாட்டி எடுக்கிறது.

சிலர், பரலோகத்தைப் பற்றி சொல்லுவதெல்லாம் வெறும் பொய் என்றும், நம்மால் பரலோகத்தை கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது என்றும் சொல்லுகிறார்கள். இது தவறு! தேவன் பரலோகத்தை புதிய பூமி என்கிறார். அப்படியென்றால், ஏறக்குறைய அது பூமியைப் போன்றுதான் இருக்கும் என்பது விளங்குகிறது.

1. பரலோகம் ஒரு நகரம்

ஏனெனில், தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்களுள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான்(எபிரெயர் 11:10).

நகரம் என்றால் அங்கு கட்டடம், கலாச்சாரம், இசை, விளையாட்டு இவையெல்லாம் இருக்கும். நகரம் என்று சொன்னவுடனே பரலோகத்தைப் பற்றி யோசிப்பதற்கு நமக்கு எளிதாக இருக்கிறது. அந்த நகரம் இங்கு நாம் பார்க்கிற நகரத்தைக் காட்டிலும் கோடி மடங்கு மிகவும் பிரமாதமாக இருக்கும்.

2. பரலோகம் ஒரு தேசம்

அதையல்ல, அதிலும் மேன்மையான பரமதேசத்தையே விரும்பினார்கள்…” (எபிரெயர் 11:16).

பரலோகம் ஒரு தேசம் என்று சொன்னவுடன் நமக்கு சில காரியங்கள் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. ஒரு தேசத்திற்கு ஆட்சியாளர் ஒருவர் இருக்கிறார், அங்கு எல்லை, சட்டம் இருக்கிறது, பல்வேறு விதமான மக்கள் இருப்பார்கள், இருந்தாலும் அவர்கள் ஒரே தேசத்தைச் சேர்ந்தவர்களாய் இருப்பார்கள். இப்படி பரலோகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடமாயிருக்கிறது. ஆகவே, நாம் எப்படிப்பட்ட இடத்திற்கு போகப் போகிறோம் என்பதை கவனியுங்கள். இன்றைக்கு நாம் விழுந்துபோன உலகத்தில் இருக்கிறோம், இங்கு எல்லாம் குறைவாகவும், பிரச்சனையாகவும் இருக்கிறது. பரலோகம் இதுபோன்று எந்தக் குறைவும் இல்லாத ஒரு அற்புதமான கிட்டத்தட்ட பூமி போன்று இருக்கும் ஒரு இடமாக இருக்கும். அங்கு பூமியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருக்காது, மாறாக இன்பங்கள்தான் இருக்கும்.

3. பரலோகத்தில் உயிர்த்தெழுந்த சரீரம் இருக்கும்

பரலோகம் ஆவிகள் மிதந்து கொண்டிருக்கிற இடமல்ல, அங்கு உயிர்த்தெழுந்த சரீரம் இருக்கும்.

அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும்(1 கொரிந்தியர் 15:53).

பரலோகத்தில் நமக்கு இதே சரீரம்தான் இருக்கும், ஆனால் அது சாக முடியாத ஒரு சரீரம். பரலோகத்தில் நாம் இந்த சரீரத்தோடுதான் இருக்கப் போகிறோம். நாம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

4. பரலோகத்திலே இளைப்பாறுதல் உண்டு

பின்பு, பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் கேட்டேன்; அது கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இதுமுதல் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது; அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டொழிந்து இளைப்பாறுவார்கள்; அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோடே கூடப்போம்(வெளிப்படுத்தல் 14:13).

இங்கு இளைப்பாறுவார்கள் என்று சொல்லியிருப்பதால், நாம் அங்கு நித்திய நித்தியமாக ஒன்றும் செய்யாமல் கிடப்போம் என்கிற பொய்யை பிசாசு பரப்பி விட்டான். இளைப்பாறுதல் என்றால் ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பதல்ல, மாறாக நமக்குப் பிடித்ததை பிடித்த விதத்தில் செய்வதாகும். எனவேதான் பரலோகம் களிப்பின் இடமாயிருக்கிறது.

5. பரலோகத்தில் வேலை இருக்கும்

அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரைச் சேவித்து, அவருடைய சமுகத்தைத் தரிசிப்பார்கள்…” (வெளிப்படுத்தல் 22:4).

நாம் அங்கு தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வோம். ஊழியம் என்றால் வேலை என்று அர்த்தம். பரலோகத்தில் எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கும். அங்கு வேலையில்லாத ஆட்கள் எவரும் இருக்கமாட்டார்கள். எல்லாருக்கும் பொறுப்புகளும், வேலையும் கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த வேலையை நாம் விரும்பி செய்வோம்.

6. பரலோகத்தில் விலையேறப்பெற்ற கற்களும், தங்க வீதியும் உண்டு

நகரத்து மதிலின் அஸ்திபாரங்கள் சகலவித இரத்தினங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன; முதலாம் அஸ்திபாரம் வச்சிரக்கல், இரண்டாவது இந்திரநீலம், மூன்றாவது சந்திரகாந்தம், நான்காவது மரகதம்,
ஐந்தாவது கோமேதகம், ஆறாவது பதுமராகம், ஏழாவது சுவர்ணரத்தினம், எட்டாவது படிகப்பச்சை, ஒன்பதாவது புஷ்பராகம், பத்தாவது வைடூரியம், பதினோராவது சுநீரம், பன்னிரண்டாவது சுகந்தி இவைகளே.
பன்னிரண்டு வாசல்களும் பன்னிரண்டு முத்துக்களாயிருந்தன; ஒவ்வொரு வாசலும் ஒவ்வொரு முத்தாயிருந்தது. நகரத்தின் வீதி தெளிவுள்ள பளிங்குபோலச் சுத்தப்பொன்னாயிருந்தது(வெளிப்படுத்தல் 21:19-21).

பரலோகத்தில் எல்லா விலையேறப்பெற்ற கற்களும், பொன்னும் உண்டு. அங்கு நகைக்கடை அல்ல, சாலையே தங்கத்தால் போடப்பட்டிருக்கும். ஒரு முத்தால் ஒரு கதவு செய்யப்பட்டிருக்கும். மதில்கள் விலையேறப்பெற்ற கற்களினால் கட்டப்பட்டிருக்கும். அது அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது.

ஆக, பரலோகம் என்பது ஏதோ கற்பனையில் வந்த கட்டுக்கதை அல்ல, அது நிஜமான ஒரு இடம். அங்கு எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லாமல் எல்லா சந்தோஷமும், செல்வ செழிப்பும், ஏராளம் தாராளமும் இருக்கும். இப்போது பரலோகம் நம் உள்ளத்தில் இருக்கிறது, வெளியே அநேக பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. பிசாசு ஒருவன் இருக்கிறான், பொய்யும் புரட்டும் இருக்கிறது. திருடரும், கொலைகாரரும் இருக்கிறார்கள். இதன் மத்தியில் நாமும் இருக்கிறோம். பரலோகவாசிகளான நாம் இங்கு குடியிருக்கிறோம். ஆனால், பரலோகம் இதுபோன்ற எந்தப் பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் அற்புதமான இடமாக இருக்கும். இதைத்தான் தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிறார்.

Apostolic Fellowship Tabernacle

அன்பு : வெற்றி வாழ்வின் அடித்தளம் - Summary of Sermon (13-Sep-15) - Part 3/3

(Part 3/3 – A summary of the Sunday morning teaching on 13-Sep-15, in AFT Church, English service. From the series The Foundation For Victorious Living) 

பரலோகம் வேறெங்கும் நாம் காண முடியாத பரிபூரண ஆனந்தத்தின் இடமாயிருக்கிறது.

ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு(சங்கீதம் 16:11).

பரலோகம் பரிபூரண ஆனந்தமுள்ள இடம். அதாவது, அந்த ஆனந்தத்தில் எந்தக் குறைவும் இல்லை. ஆனால் அநேகர் அதை சலிப்பான இடமாக எண்ணுகிறார்கள். சிலர், அங்கு எல்லாருடைய கையிலும் ஒரு வீணை கொடுக்கப்பட்டு, 24 மணிநேரமும் ‘அல்லேலூயா’ என்று பாடிக் கொண்டிருப்போம் என்று பரலோகத்தைப் பற்றி தவறாகப் போதித்து விடுகிறார்கள். சினிமாவில், மரித்துப்போன ஒருவரைக் காண்பிக்கும்போது காற்றில் பஞ்சு பறப்பது போல அவர் தனியாக மேகத்தில் பறந்து கொண்டிருப்பது போன்று காண்பித்து விடுகிறார்கள். இதைப் பார்த்தவுடன் யாருக்காவது பரலோகம் செல்ல வேண்டும் என்கிற ஆசை வருமா? வராது! ஆகவே, இப்படிப்பட்ட பரலோகத்திற்கு நான் போகவில்லை என்று தீர்மானித்து விடுகிறார்கள்.

இன்னும் சிலர், கொழு கொழுவென்றிருக்கும் ஒரு குழந்தையை எடுத்து, அதற்கு இரண்டு இறக்கைகள் வரைந்து, அது மேகத்தில் தேவதூதராக பறந்து வருவது போன்றும், தேவதூதர் இப்படித்தான் இருப்பார் என்பது போன்றும் காண்பிக்கிறார்கள். ஆனால், ஒரு தேவதூதன் இலட்சத்து எண்பதினாயிரம் பேரை அழித்தான் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். இவர்கள் காண்பிக்கிற தேவதூதன் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தேவதூதனல்ல. சிலர் அதைப் பார்த்து விட்டு, இதுபோன்ற பரலோகம் எனக்கு வேண்டாம். நான் நரகத்திற்கே சென்று விடுகிறேன். அங்கு தினமும் குடி, நடனம், பல இசை வாத்தியங்களின் இசை என்று கொண்டாட்டமாக இருக்கிறது. ஆனால் பரலோகத்திலோ, வெறும் வீணை மட்டுமே இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட இடத்திற்கு யார் செல்வார்கள்? என்கிறார்கள். பிசாசு இப்படி பரலோகத்தைப் பற்றி பிற்போக்கான படத்தையும், நரகத்தைப் பற்றி முற்போக்கான படத்தையும் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறான். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், நரகத்தில் உள்ள ஒருவனுக்கு துணை என்று எவரும் இருக்கமாட்டார்கள். அது ஒரு தனிமை சிறை. ஒருவன் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை இனிமேல் காணவே முடியாது என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் அது. அங்குச் செல்லும் ஒருவன் ஏன் மற்றவர்களோடு இல்லாமல் தனிமையாய் விடப்படுகிறான்? அவனுடைய பாவம் அவனை அங்கு அனுப்பியது. பாவம் என்றால் என்ன? பாவத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த உருவம் எது? நான், எனக்கு மட்டும்தான், என் பணம், என் சம்பாத்தியம் என்று சுயநலத்துடன் தனக்காகவே வாழுவதுதான். அப்படிப்பட்டவன் நித்திய நித்தியமாக தானே வாழ்ந்து கொள்ளும்படியாக நரகத்தில் விடப்படுகிறான்.

ஏழை லாசரு கதையில் லாசரு ஆபிரகாமின் மடியிலிருக்கிறான். அவன் ஒரு யூதன். ஒரு யூதனுக்கு ஆபிரகாமின் மடியைக்காட்டிலும் வேறு என்ன ஆறுதல் இருக்க முடியும்? அவன் ஆபிரகாமின் சந்ததியைச் சேர்ந்தவன். யாருடைய மடியிலிருந்து வந்தானோ அவருடைய மடிக்கே திரும்பச் செல்லுகிறான். அது அவனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும்! அதே கதையில் ஐசுவரியவான் நரகத்திற்குச் செல்கிறான். அங்கு அவனுக்குத் துணையாக யாரும் இல்லை. அவனுடைய குடும்பம் அவனுக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. ஆனால், அவன் யாரையும் பார்க்க முடியாது, பேச முடியாது. லாசரு தன் விரலின் நுனியில் தண்ணீரைத் தோய்த்து. என் நாவைக் குளிரப்பண்ணும்படி அவனை அனுப்ப வேண்டும் என்று வேதனையில் தனியாக கதறுகிறான். ஆனால் அங்கு அதற்கு வழியோ, விமோச்சனமோ கிடையாது. அதுதான் நரகம். நரகத்தைப் பற்றிய உண்மையான படத்தை எவரும் தருவதில்லை. ஆகவேதான் அநேகர் பரலோகம் வேண்டாம், நரகத்திற்கே சென்று விடுகிறேன் என்கிறார்கள்.

பரலோகம் சலித்துப் போகிற இடமென்றால், தேவனே நமக்கு சலித்துப் போகிறவர் என்றாகி விடுகிறது. தேவன் சலித்துப் போகிறவர் அல்ல. ஏனென்றால், நாம் தேவனுடைய சாயலிலும், ரூபத்திலும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அருடைய சாயலையும், ரூபத்தையும்தான் நமக்குள் வைத்திருக்கிறார். வாழ்க்கையில் பரவசத்தையும், இன்பத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக அப்படிப்பட்ட உள்ளத்தையும், உணர்ச்சிகளையும் தந்துதான் நம்மை உண்டாக்கியிருக்கிறார். ஆனால் சிலர், இன்பமே தவறு என்று சொல்லி விட்டார்கள். தவறான இன்பத்தைக் கூடாது என்றுதான் நாமும் சொல்லுகிறோம், அது சரியானது என்று சொல்லவில்லை. பாவத்தில் விழுந்துபோன மனுஷன், தேவன் தனக்கு அனுபவிக்கும்படி கொடுத்த இன்பத்தையும், பரவசத்தையும் தவறான விதத்தில் அனுபவிக்க தேடுகிறான். ஆனால், உண்மையான இன்பத்தையும், பரவசத்தையும் களங்கமும், எந்தப் பாவமுமில்லாத விதத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய ஆற்றலை தேவன் நமக்குக் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை. தேவன் மனுஷனை இன்பத்தையும், பரவசத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவனாய் உண்டாக்கியிருப்பாரானால் தேவன் நமக்கு சலித்துப் போகிறவரா? நம்மையே இப்படி உண்டாக்கியிருப்பாரானால் அவர் எவ்வளவு இன்பத்தையும், பரவசத்தையும் உடையவராய் இருப்பார் என்பதை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். தேவன் பரவசமிக்கவர். அவர் இன்பத்திற்கே இலக்கணமாய் இருப்பவர். மற்ற இடங்களில் நாம் பார்க்கும் இன்பமெல்லாம் இன்பமே கிடையாது. அவையெல்லாம் போலியானவை, குறைவான இன்பங்களே. அப்படியென்றால், தேவன் எப்படி சலித்துப் போகிறவராக இருக்க முடியும்!

தேவன் இசையை உண்டாக்கி, Barc, Beethoven, Mozart போன்ற இசைக்கலைஞர்களை உண்டாக்கியிருக்கிறார். அவர்கள் இசையமைத்த இசையைக் கேட்டோமென்றால் அது மிகுந்த பரவசமாயிருக்கும், நம்மை மெய்சிலிர்க்க வைக்கும். இவ்வளவு இன்பத்தை ஒரு இசையால் தர முடியுமா என்று ஆச்சரியப்படுவோம். இதை இவர்களுக்கு யார் கொடுத்தது? இது தேவன் மனுஷனுக்குக் கொடுத்த வரம். சித்திரம் வரைவதற்கும், கட்டடத்தை வடிவமைப்பதற்கும் தேவன் மனுஷனுக்கு ஆற்றலைக் கொடுத்திருக்கிறார். நயாக்ரா வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் மேலிருந்து கீழே விழும்போது, அதன் சாரல் 100 அடிக்கு மேலே எழுந்து சாலையில் நிற்பவர்கள் மேல் படுகிறது. அந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அழகைப் பார்த்தோமென்றால் பரவசம் அடைந்து விடுவோம். நாம் பரவசம் அடைவது போன்று ஏதாவது ஒரு காட்சியைக் கண்டோம் என்றால் அது மனுஷன் அல்ல, தேவன் உண்டாக்கினது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

தேவன் நமக்கு சலித்துப் போகிறவர் அல்ல, பரலோகமும் நமக்கு சலித்துப் போகிற இடமல்ல. ஆகவே, நாமும் சலித்துப் போகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது. பரலோகம் சந்தோஷமும், களிப்பும் உள்ள இடமாயிருக்கிறது என்கிற சத்தியத்தின் மூலம் நாம் கூடிவரும்போது கர்த்தரை எப்படி ஆராதிக்கிறோம், காரியங்களை எப்படிச் செய்கிறோம் என்பதில் பெருமளவில் மாற்ற வேண்டும். ஒருவர், “சபை என்றால் ஜனங்கள் அழுக வேண்டும், அங்கு சிரிக்கக்கூடாது” என்றார். திங்கள் முதல் சனி வரை ஜனங்கள் வீடுகளில் பிரச்சனையோடுதானே இருக்கிறார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்குச் சென்று ஆறுதலாய் ஏதாவது கேட்டு விட்டு வரலாம் என்று நினைத்து வந்தவர்களை அழுக வைத்தால் எப்படி? சபை என்றால் மனந்திரும்புதல் இருக்க வேண்டும், செய்த பாவத்தைக் குறித்த உணர்வு உண்டாகி, வருத்தப்பட்டு, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி, சரிசெய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால், அது வெறும் அழுகிற இடமல்ல. அழுது மனம் திரும்பலாம், ஆனால் மறுபடியும் களிப்பு உண்டாக வேண்டும். சபையில் சந்தோஷமும், களிப்பும், மகிழ்ச்சியும் இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்தவர்கள்தான் உலகத்தாருக்கு பரலோகத்தைப் பற்றிய தவறான அபிப்பிராயத்தைக் கொடுத்து விட்டார்கள். ஆகவேதான் அவர்கள் பரலோகம் வேண்டாம், நரகத்திற்கே சென்று விடுகிறேன் என்கிறார்கள். ஆனால், நான் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க சபைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை ஜனங்கள் மத்தியில் உருவாக்கி விட்டால் பரலோகத்தைப் பற்றிய சரியான படத்தைக் கொடுக்கலாம். பிறகு அவர்கள் சபைக்கு வந்தால் நிச்சயமாக இயேசுவை நான் பின்பற்றப் போகிறேன், இங்கும் பரலோகம், அங்கும் பரலோகம், இங்கேயே பரலோகத்தை ஓரளவிற்கு அனுபவிக்கலாம். இதைக் காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக அங்குபோய் அனுபவிப்பேன் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டாகி விடும். சபை ஒரு குட்டிப் பரலோகம் போன்றது. சபைக்கு வருகிறவர்கள் மத்தியில் புன்னகை இருக்க வேண்டும். சபைக்கு வருவதின் மூலம் கண்ணீரோடு இருக்கிறவர்கள்கூட சந்தோஷமடைய வேண்டும், வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக வேண்டும், காரியங்கள் சிறந்ததாக வேண்டும். ஏனென்றால், பரலோகம் சபையைக் காட்டிலும் கோடி மடங்கு மிகவும் அருமையானது. அதனுடைய சிறிய பிரதிபலிப்பாக சபையும், நம் குடும்ப வாழ்க்கையும் இருக்க வேண்டும்

Apostolic Fellowship Tabernacle

நீதிமானாகிய லோத்

சமீப காலமாக, தேவனுடைய சிநேகிதராகிய ஆபிரகாமின் நெருங்கின உறவினனான லோத்தைக் குறித்து, சில பிரசங்கங்கள் கேட்க நேர்ந்தது. அந்த பிரசங்கியார் லோத்தின் கெட்ட குணங்கள், செய்த தவறுகள் எல்லாவற்றையும் பட்டியலிட்டு விட்டு, இப்படிப்பட்ட மனிதன் எப்படி ஒரு நீதிமானாய் இருக்க முடியும் என்று கேட்டார். கடைசியில் சொன்னார் – நான் லோத்தை நீதிமானாய் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேன். அந்த சபையாரும் அதை ஒத்துக்கொண்டார்கள் – லோத் நீதிமானாக இருக்கவே முடியாது என்று.
குறிப்பு:- நீதிமான் என்று வேதம் (பைபிள்) சொல்வதின் அர்த்தம் – இதுவரை ஒரு பாவமும் செய்யாதவன்.

இதை ஒரு கிறிஸ்தவ சபையில் கேட்க நேர்ந்தபோது, எனக்கு மிகுந்த துக்கமும், வேதனையும் உண்டாயிற்று. லோத் நீதிமான் என்று நான் ஏற்றுக்கொள்ள ஒரே ஒரு காரணம் தான் உண்டு. லோத் நீதிமான் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். அது போதும் எனக்கு.
நாள்தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரமக்கிரியைகளைக் கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய லோத்தை அவர் இரட்சித்திருக்க – 2 பேதுரு 2:8
ஆம், லோத்தின் வாழ்க்கையில் பல தவறுகள் உண்டு. மனிதராகிய நம்முடைய பார்வையில் லோத் நீதிமானாக இருக்கவே முடியாது தான். ஆனால், கர்த்தர் ஒரு மனிதனை நீதிமான் என்று சொல்லும்போது, அது தவறு என்று தேவாதிதேவனுக்கு விரோதமாக எழும்ப நாம் யார்?
தேவன் தெரிந்துகொண்டவர்கள்மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் யார்? தேவனே அவர்களை நீதிமான்களாக்குகிறவர். – ரோமர் 8:33

எனவே அதைக் குறித்து நாம் சில காரியங்கள் தியானிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. கர்த்தருக்குச் சித்தமானால், வரும் நாட்களில் இதைக் குறித்துத் தியானிப்போம். ஆனால் ஒரு காரியம் இங்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அதை தியானிக்க, தியானிக்க, என் உள்ளத்தில் தேவ சமாதானம் வந்தது. ரோமர் 4:5-8 வசனங்களை இன்னும் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனக்குள்ளே ஒரு ஆனந்தத்தைக் கொண்டு வந்தது. தேவ சமாதானமும், சந்தோஷமும் நமக்கு, தேவ குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் உண்டாவதாக. ஆமென்.
ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனாயிருந்தால், அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும். அந்தப்படி, கிரியைகளில்லாமல் தேவனாலே நீதிமானென்றெண்ணப்படுகிற மனுஷனுடைய பாக்கியத்தைக் காண்பிக்கும் பொருட்டு: எவர்களுடைய அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ, எவர்களுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ, அவர்கள் பாக்கியவான்கள். எவனுடைய பாவத்தைக் கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறாரோ, அவன் பாக்கியவான் என்று தாவீது சொல்லியிருக்கிறான். – ரோமர் 4:5-8

கிறிஸ்தவம்

தமிழர் உணர்வு கொண்டு எழுவோம்..

கனக விசயர் தலையை நொறுக்கிய செங்குட்டுவன் வீரம்,கலிங்கம் வென்ற கருணாகரத் தொண்டைமானின் வீரம்,கப்பலோட்டிக் கடலாண்ட இராஜராஜ சோழத் தேவரின் பழந்தமிழ் வீரம்,கப்பலோட்டிக் கல்லுடைத்த புதுத் தமிழ் சிதம்பரனார் வீரம்,நேற்றையப் போரிலே நிலத்திலும் நீரிலும் நெடுவானிலும் நின்றோங்கிய பெரு வீரம்-நல்லகாலம் இவையெல்லாம் உலகறிந்த உண்மையாக விளங்குகின்றன.

   தமிழன் தலையில் உள்ள தனிப்பெரும் மூளை வேலை செய்யத் தொடங்க வேண்டும்.தமிழன் தன் அருந் தலையை யார் யாருக்கோ அடகு வைத்திருக்கிறான்.திராவிடருக்கு,ஆரியருக்கு,வடவருக்கு,வெள்ளையருக்கு இன்னும் எத்தனையோ பேருக்கு அடகு வைத்திருக்கிறான்.

  

கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்தக் குடி தமிழ் குடி

நிறையப் பேரு மேடையில் பேசக் கேட்டிருப்பீங்க,Very Famous Punch Dialogue!

கல் தோன்றி, மண் தோன்றாக் காலத்தே

வாளோடு முன் தோன்றிய மத்த குடி!

அது எப்படிய்யா, கல் தோன்றி, மண் தோன்றா முன்னரே, தமிழ் தோன்றும்? 40 more words