குறிச்சொற்கள் » கவிதைகள்

பெருங்கருணை

வளைக்குள் வாழ்வு
விடுத்து

வெளிப்பட்டு

பெருங்கருணையோ
பெருங்கனவிலோ
இன்றி

பத்தி விரிக்க

கொல்கிறது

இல்லை

இரக்கமின்றி
கொல்லப்படுகிறது


கவிதைகள்

ஒருவனும் ஒருவளும்

அலையும் கடலுக்கு
தெரியாதிருக்கிறது தான்
அலைவது குறித்து.

மௌனப்பூச்சிகள்
என் பெயரில்
உன் பெயரை
ஒட்டிக்கொண்டு பறக்கிறது
கடலலையை விரட்டும்
காற்றை தன் குரலாக்கி.

நீ பேசுவதெல்லாம்
நீயே கேட்கிறாய்
நான் கேட்பதாக நினைக்கும் 43 more words

கவிதைகள்

வரி

அன்று

அணைந்தணைந்து எரியும்

அரசாங்கத்தின் தெருவிளக்கை விட

நாங்கள் உண்ட மிச்சத்தில்

வளர்ந்துவரும் நாய்கள்

அதிகம் எங்களை காத்தது.

இன்று

பகலில் சூரியனும்,

இரவினில் சந்திரனும்

ஆனந்தமாக வந்தமரும்

எங்களில் இல்லங்களில் கூட,

அரசாங்க வரிகள் தான்

அதிகம் காயப்படுத்துகின்றன.

✍️ முகராதி

Poetry Tamil

ஏழ்மை

வருமானத்தின் மீது

ஏற்பட்ட காயங்களே

சுவற்றின் கீறல்கள் !

✍️ முகராதி

Poetry Tamil

கணுக்கணுவில்

கணுக்கணுவிலென

உடல் முழுவதும்

பூத்துக் 
குலுங்குகின்றன
புது மலர்கள்

லயத்தில்
லயித்தால்


கவிதைகள்

விழுங்கியது

என் பின்னால்
என் போல்
பல மடங்கு பெரிதாய்

என்னை விழுங்கியபடி

கொம்புகள் முளைத்து
வால் நீண்டிருக்கும்

கோரைப் பற்களைக் 
காட்டிச் சிரிக்கும்

கருத்த

எதைக் கண்டதால் 

உன் கண்கள்
பயம்
கொள்கின்றன
கவிதைகள்