இன்றைய‌ அரசியல்வாதிகள் தெரிந்தே செய்யும் பாவச்செயல்கள் – ஓரரசியலல‌சல்

அரசியல் என்பது புனிதத் தன்மை வாய்ந்த ஒன்று. இது முழுக்க‍ முழுக்க‍